Jezus
Zoon van God
Zoon van de Allerhoogste
Stralende Morgenster
Koning der Koningen
Heer der Heren

Jezus
Lam van God
Leeuw van Juda
Licht der Wereld
Hoop voor alle Volken
Vredevorst
 
 
 
 
 

Jezus
Immanuël
Bemiddelaar
Verzoening voor onze Zonden
Verlosser
Redder

Jezus
Brood des Levens
Woord des Levens
De Opstanding en het Leven
Het Leven
Eeuwig Leven
 
 
 
Voor de Bijbelteksten,
ga naar:  Lees meer >>
Lees meer...
 
 
 
 
 
In Hem leef ik,
want met Hem ben ik
gekruisigd
en weer opgestaan.


 
In Hem beweeg ik;
ik verloochen mijzelf,
 neem mij kruis op en volg Hem.
 
 
In Hem is mijn bestaan,
want niet meer ik,
 maar Hij leeft in mij.
 
 

Rita

Lees meer...
 
 
 
Heer,
ik heb U aanvaard,
ik geloof in U
en daarmee heeft U mij
tot uw kind gemaakt.

Ik ben door U
gerechtvaardigd om dit geloof
en leef daarom in vrede met U
dankzij U, Heer Jezus Christus.

In U,
die het Hoofd is van iedere overheid en macht
ben ik volmaakt geworden.

Door U
heb ik toegang tot de Vader.

Ik ben deel geworden
van Uw lichaam.

In U
heb ik verlossing ontvangen;
door Uw bloed
zijn mijn zonden vergeven.

Ik ben met U verenigd
en ben daardoor één van Geest
met U.

Ik ben Uw tempel;
Uw Geest woont in mij.

In U
ben ik een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij,
het nieuwe is gekomen.

Ik ben door U uitverkoren.
U hebt mij voorbestemd om uit te gaan
en vrucht te dragen.

Ik ben het zout van de aarde
en het licht van de wereld.

U heeft mij een geest gegeven
van kracht, van liefde,
van bezonnenheid.

Alles kan ik aan
omdat U mij kracht geeft.
 
Lees meer...
  

Een 'persoonlijk' woord van God voor jou. 
 
 
Sinds een week ongeveer, kijk ik ook dagelijks even op de site 'Manna vandaag' (krant en web).
Ook op Manna-Vandaag is iedere dag een tekst uit de bijbel, alleen hier kun je je naam invullen en dan komt de tekst in beeld met jouw naam erbij.
Het woord van God wordt op deze manier wel heel persoonlijk.
Nu deed ik dat zelf ook al wel regelmatig, mijn naam invullen, maar eigenlijk zou ik zo iedere dag met Gods woord om moeten gaan, want het is per slot van rekening iedere dag opnieuw een persoonlijk woord van God voor mij.
Om mij dingen te leren, te bemoedigen etc..
Vandaag is het onderstaande tekst.
Heel persoonlijk geworden door mijn naam.
Maar God wil dat een iedere van ons daar zijn of haar eigen naam invult.
Zo spreekt God heel persoonlijk tot een ieder van ons vandaag.

 
Rita, (. . . .) 
stel je vandaag in MIJN dienst.
Romeinen 6:13


 
Vader, hier ben ik.
Als U zo door Uw woord tot mij spreekt
en mij aanspoort om mijzelf in Uw dienst te stellen vandaag,
(en ik besef dat dit woord geldt voor iedere dag)
dan buig ik mij voor U
en spreek het tot U uit:
‘Hier ben ik, bereid om Uw wil te
doen vandaag.
Reinig daarom mijn hart, mijn leven van alle zonden en ongerechtigheid
en kom met Uw Heilige Geest in mijn hart,
doorstroom mij met Uw geest,
laat mijn hart zo vol zijn van uw Geest,
dat Uw gedachten mijn gedachten zullen zijn vandaag;
ik zal liefhebben wat U liefheeft,
en zal haten wat U haat.
Vader, hier ben ik, bereid om vandaag Uw wil te doen.

- Amen -


©Rita.
Lees meer...
   
Er is maar één God:
De Vader,
de Bron van alles,
onze bestemming.

Er is maar één Heer:
Jezus Christus,
door wie alles is,
door wie wij leven.

1 Kor. 8:6Jezus antwoordde: 
                                    
‘Ik ben de weg, en de waarheid 
en het leven. 
Alleen door Mij heeft men 
toegang tot de Vader.

Joh. 14:6
Lees meer...
 
Jezus zei:

'Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft,
zal leven,
ook al sterft hij;
en ieder die leeft en in Mij gelooft,
zal nooit meer sterven.
Geloof je dat?'

Zij zei:
'Ja, Heer, ik geloof dat U de Christus bent,
de Zoon van God,
Hij die in de wereld zou komen.'


Johannes 11:25-27
Lees meer...

  
In de morgen al hoort U mij roepen,
in de morgen al leg ik alles aan U voor
en ik wacht op uw antwoord.

....ik mag, dankzij Uw grote goedheid,
uw tempel binnengaan,
mij neerbuigen in Uw heiligdom,
in diep ontzag voor U.

Heer, U zegent wie zich richt naar U,
liefdevol beschermt U hem, als een schild.

Psalm 5:4,8,13
Lees meer...

     
 
Psalm  145

Laat al wat leeft, de Here prijzen.
Een lied uit de bundel van David.

Ik zal U prijzen, mijn God,
U, de Koning,
ik zal U danken,
U, de Heer,
altijd, altijd.

Ja, elke dag zal ik U danken,
Uw naam in ere houden,
altijd, altijd.

Groot bent U, Heer,
aan U alle eer,
U bent zo groot,
U bent niet te doorgronden.

Van geslacht op geslacht roemt men Uw daden,
verkondigt men wat U tot stand bracht.

Spreken zal ik
over Uw grote luister, Uw grote majesteit,
over Uw wonderen,
tot iedereen zal verkondigen
hoe machtig, hoe ontzagwekkend U bent!

Ja, ik zal vertellen
hoe groot U bent,
tot iedereen Uw mateloze goedheid roemt
en juicht om Uw gerechtigheid.

De Heer is vol vergeving,
mild is Hij, geduldig,
Zijn liefde is groot.

De Heer is goed voor iedereen,
voor al Zijn schepselen is Hij mild.

Heel de schepping brengt U dank, Heer,
ook Uw trouwe dienaars danken U.

Zij zullen spreken van Uw wereldwijd     
koningschap,
vertellen van Uw machtige daden,
om alle mensen Uw macht bekend te maken.

Uw grote luister, Uw groot koningschap.

U bent Koning voor alle eeuwen,
U heerst van geslacht op geslacht.

Op wat de Heer zegt, kan men vertrouwen,
uit alles wat Hij doet, blijkt Zijn liefde.

Wie dreigt te vallen, ondersteunt Hij,
wie gebogen loopt, richt Hij op.

Alle ogen zijn op U gericht, Heer,
op U wachten de mensen,
U geeft hun het voedsel
als het de tijd ervoor is.

Als U Uw hand opent,
raakt alles wat leeft verzadigd.

Alles wat de Heer doet, is rechtvaardig,
uit alles blijkt Zijn liefde.

De Heer is nabij
wie een beroep op Hem doet,
iedereen die oprecht Zijn hulp vraagt.

Hij vervult de wensen van wie Hem eren,
Hij hoort hun hulpgeroep en redt hen.

De Heer beschermt wie van Hem houden,
maar wie van Hem niet willen weten,
vernietigt Hij.

Altijd zal ik de lof van de Heer zingen,
laat alles wat leeft Hem danken,
altijd en altijd,
Hem, de heilige Heer.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl