Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk,
Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
 
 
Jesaja 9:5,6
 
Klik op de afbeelding
als je het verhaal van Jezus geboorte wil lezen
 
 
 
      by
 
 
 
In the first light of a new day no one knew He had arrived
Things continued as they had been while a newborn softly cried,
But the heavens, wrapped in wonder, knew the meaning of His birth,
In the weakness of a baby, they knew God had come to Earth.
  
As His mother held Him closely, it was hard to understand
that her baby, not yet speaking, was The Word of God to man,
He would tell them of His kingdom, but their hearts would not believe,
And they would hate Him and, in anger ,they would nail Him to a tree,
oh.

But the sadness would be broken as the song of life arose,
And the firstborn of creation would ascend and take His throne,
He had left it to redeem us, but before His life began
He knew He'd come back, not as a baby, but as the Lord of every man.
 
Hear the angels as they're singing on the morning of his birth,
But how much greater will our song be when He comes again, when He comes again
Hear the angels as they're singing on the morning of His birth,
But how much greater will our song be when He comes again to Earth,
when He comes to rule.
 
Said the king to the people everywhere, "Listen to what I say,"
Pray for peace, people eveywhere, and listen to what I say.
 
A child, a child, sleeping in the night,
He will bring us goodness and light,
He will bring us goodness and light,
A child, a child, sleeping in the night,
He will bring us goodness and light,
When He comes to rule the Earth,
He will bring us goodness and light.

 
Lees meer...   (1 reactie)
 
Verwondering en dankbaarheid
om God die mens werd
en deelde in alles;
onze vreugde, onze pijn.
 
Verwondering  en dankbaarheid
om 'Het Licht der Lichten'
Die naar onze donkere
en duistere wereld kwam.
 
Verwondering en dankbaarheid
om de Oneindige te zien
in de armen van haar
die Hij geschapen heeft.
 
Verwondering en dankbaarheid
om Gods plan,
de redding van hen
die verloren zijn.
 
Verwondering en dankbaarheid
om het Lam van God
die al onze zonden
op Zich nam.
 
Verwondering en dankbaarheid
om Jezus, Gods Zoon,
die kwam en ons
eeuwig leven geeft.
 
 
Verwondering en dankbaarheid
diep in mijn hart.
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria,
wist je dat allemaal?
Heb je ooit maar een moment
vermoed, hoe Zijn leven
zou worden, zou zijn?
Dat Hij als 12 jarige jongen
in de tempel zou zijn,
vol wijze vragen en inzichten;
bezig met de dingen van Zijn Vader,
terwijl jij ronddoolde,
op zoek was naar Hem,
vervuld van wanhoop en pijn?
 
Maria,
kon je ook maar vermoeden
dat jouw Zoon
door de duivel,
op elk mogelijke manier,
verzocht zou worden,
daar in de woestijn?
 
Wist je dat, Maria?
Had je het ooit
kunnen bedenken
hoe Zijn leven zou worden,
zou zijn?

Had je ooit kunnen bedenken
dat Hij aan een Samaritaanse vrouw
om drinken zou vragen?
Dat Hij Zichzelf als Levend Water
aan zou bieden,
tot vergeving en genezing
van al haar zonden en nood?
 
Had je ooit kunnen bedenken
dat Hij 5000 man zou voeden
van vijf broden en twee vissen?
Dat Hij niet alleen harten zou voeden,
maar ook monden
met slechts een paar vissen
en wat brood?
 
Wist je dat, Maria?
had je ooit kunnen bedenken,
dat, toen Hij naar Jeruzalem ging,
dezelfde mensen
die Hem toen toejuichten,
hosanna zongen,
hun mantels neergooiden
voor Hem op de grond,
even later zouden roepen,
zouden schreeuwen
om Zijn dood?
 
Wist je dat, Maria?
Had je het ooit kunnen bedenken
hoe het leven van jouw kind
zou worden, zou zijn?
Wist je wat het betekende
toen je God jezelf aan bood?
 
 
Zowel filmpje (zie link bovenin) als gedicht waren onderdeel van onze Kerstavond voor Vrouwen afgelopen dinsdag (zie samenvatting op de site, 13-12-2011)
 
 

Lees meer...
 
 
 
Vandaag is het de tweede adventszondag.
Stilletjes aan komt kerst dichterbij.
Ik hou wel van deze tijd naar Kerst toe; van het er naar toe leven.
Het zet je stil om opnieuw te beseffen waarom Hij naar deze aarde kwam, maar ook hoe bijzonder de wijze was waarop Hij kwam.
Het is goed om dat te herdenken, er aandacht aan te schenken, zodat de wereld het niet vergeten zal.
Want, is dat niet hetgeen wat aan het gebeuren is?
 
De ene folder na de andere valt op je deurmat en ze staan allemaal vol met recepten, eten en cadeau's.
Velen weten niet eens precies meer waarom Kerst wordt gevierd; voor velen is het gewoon de gezelligheid, het samen-zijn, een paar extra dagen vrij.
Daarnaast zijn er mensen die zich het vuur uit de sloffen lopen en helemaal op zijn na die dagen door alle stress en drukte.
 
Kerst, de geboorte van de Here Jezus.
Dat het niet de exacte datum, tijd van het jaar of wat dan ook is, doet er voor mij niet toe.
Belangrijk is dat we nooit zullen vergeten dat God mens werd; dat Hij de hemel verliet om ons te redden.
Opnieuw klinkt deze dagen de roep vanuit de hemel naar de aarde.
Nog is er tijd.
Waar je ook doorheen gaat, hoe je omstandigheden ook zijn, je hoeft er niet alleen doorheen, want God zond Zijn Zoon, Jezus - Immanuël, naar ons toe.
 
Jezus, Immanuël, God met ons.
Met jou, met mij.
 
Deze boodschap wil ik uitdragen.
De boodschap van Licht en Heil.
Van vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, omdat Hij kwam om ons te redden en een vrede te brengen in onze harten.
Een vrede, die alle verstand te boven gaat.
Een vrede die alleen van Hem komt en Licht brengt in onze harten.
 
 
 
Klik voor de muziek op de afbeelding
 
 
A sign shall be given
A virgin will conceive
A human baby bearing
Undiminished deity
The glory of the nations
A light for all to see
That hope for all who will embrace
His warm reality
 
Immanuel
Our God is with us
And if God is with us
Who could stand against us
Our God is with us
Immanuel
 
For all those who live in the shadow of death
A glorious light has dawned
For all those who stumble in the darkness
Behold your light has come
 
Immanuel
Our God is with us
And if God is with us
Who could stand against us
Our God is with us
Immanuel
 
So what will be your answer?
Will you hear the call?
Of Him who did not spare His son
But gave him for us all
On earth there is no power
There is no depth or height
That could ever separate us
From the love of God in Christ
 
Immanuel
Our God is with us
And if God is with us
Who could stand against us
Our God is with us
Immanuel
 
Immanuel
Our God is with us
And if God is with us
Who could stand against us
Our God is with us
Immanuel
 
Lees meer...
 
 


Klik voor de muziek op de afbeelding
 

Hmmm my Baby

Heaven sent you to me
All the worlds been praying
Who will Save?
But who am I
That here tonight
I hold the one
Who'll Bring us life

Hallelujah,
We've been found
A child is born
To save us now
Hallelujah light has come
A Savior who will set us free
A Promise for those who believe

Do you hear the Angels
Sing for you my baby
Men and kings have come to
Bow to you
But here in my arms
So close to me
The son of God
Now all can see

Hallelujah We've been found
A child is born to save us now
Jesus Hallelujah light has come
A savior set us free

So praise to God on high
He has heard our cry
So praise to God on high
He has heard our cry

Hallelujah We've been found
A child is born to save us now
Jesus Hallelujah light has come
A Savior who will set us free
A Promise for those who believe
 
Hmmm my Baby
Lees meer...
 

Klik voor de muziek op de afbeelding


 
Son of God, purest light, Lord on high is here tonight
…Stamping through, this sacred sky suddenly our eyes behold
Heaven's perfect plan unfold, son of God

Son of God, love divine, timeless one, steps in to die
Who could dream of such a thing with us now the King of Kings
Man and angels bow and sing, singing Hallelujah, Hallelujah

We're singing Gloria, Hallelujah
We're singing Gloria, Hallelujah
We're singing Gloria, Hallelujah
We're singing Gloria
We're singing Gloria, Hallelujah
We're singing Gloria, Hallelujah
We're singing Gloria, Hallelujah
(We're singing Gloria)
We're singing Gloria, Hallelujah
(Emmanuel)
We're singing Gloria, Hallelujah
(Emmanuel)
We're singing Gloria, Hallelujah
Our God is with us
Emmanuel, our God is with us
(We're singing Hallelujah)
Singing Gloria
 

 
 
 
 
 
De geboorte van Jezus.
Lucas 2:1-20


En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.

Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

De herders

En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind.
En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd.
Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

Lees meer...

Zoek Hem
nu Hij Zich nog laat vinden!
 
Waar kunnen wij de pasgeboren Koning van de Joden vinden?
Want wij hebben Zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Mattheüs 2:2
Lees meer...   (3 reacties)

 klik voor de muziek op de afbeelding
 
 
A child was born on Christmas Day
Born to save the world
But long before the world began
He knew His death was sure
The pain and strife secured

Mystery,
how He came to be a man
But greater still
How His death was in His plan
God predestined that His Son would die
And He still created man
Oh, what love is this
That His death was in His hands

The Christmas trees
They glow so bright
With presents all around
But Christmas brought
A tree of life
With blood that sacrificed
The greatest gift in life

Mystery,
how He came to be a man
But greater still
How His death was in His plan
God predestined that His Son would die
And He still created man
Oh, what love is this
That His death was in His hands

I am just a man and
Can’t begin to comprehend
When You look into this traitor’s eyes
What do You see that justifies the Lamb

God predestined that His
Son would die
And He still created man
Oh, what love is this
That His death was in His plan
Mystery, mystery

 


Ja, Vader, eigenlijk is de komst van Uw Zoon, onze Here Jezus Christus, naar deze aarde één groot mysterie.
Eén groot mysterie van een oneindig grote liefde.
Zo groot, dat het voor ons niet te bevatten, noch te begrijpen is.
Hoe zouden wij Uw plannen kunnen begrijpen of bevatten?

O, de diepte van deze liefde.
De kostbaarheid van dit geschenk van deze liefde.
De prijs voor deze liefde.Wie zou zijn kind geboren laten worden om te sterven voor een ander?
Wie zou zijn kind ergens heen sturen in de wetenschap dat zij hem zouden vermoorden op een gruwelijke wijze?
Wie zou zijn bloedeigen kind opofferen om een geadopteerd kind te redden?

Wie zou zijn rijkdom op willen geven om arm te worden?
Wie zou zijn status op willen geven in de wetenschap veracht te worden?
Wie zou naar een plaats willen gaan waarvan je weet dat ze je zullen mishandelen en martelen?
Wie zou geboren willen worden om te sterven voor een ander?

 
                                                                                               
Lees meer...   (3 reacties)
 
 
 
Het is net kwart over zeven geweest als de eerste bezoeksters zich al melden.
"Oh, zijn we te vroeg?"
Maar ach, wat maakt dat kwartiertje uit, de heren staan immers al klaar om de dames naar hun plaats te brengen.
De laatste jaren hoort dat er echt een beetje bij; naar je plaats gebracht worden aan de arm van één van onze gemeentemannen.
Iedere keer weer geniet ik van de uitdrukking op de gezichten van de vrouwen; ze vinden het leuk, ze genieten er van.
Het maakt dat ik opnieuw onder de indruk ben van hun dienstbaarheid en de inzet.
Ook dit jaar stonden ze weer voor ons klaar.
Het is zeker ook mede dank zij hen, dan deze avond een onvergetelijk tintje krijgt.
Ook na afloop van de avond,  je zou ze eens moeten zien hoe ze direct alles aan pakken en helpen opruimen, de zaal weer in orden maken etc.
Toen ik dit allemaal zo overzag, werd mijn hart diep geraakt.
De saamhorigheid, de inzet, de dienstbaarheid, maar ook het plezier, de vreugde die zij er in hadden en wat zij dan ook uitstraalden.
Het maakt dat ik ze op deze wijze even naar voren wil halen om hen een keer in het zonnetje te zetten en het wil benoemen hoe bijzonder ik dit vind en hoe het mij ontroerd hen zo bezig te zien.
Dan ben ik God dankbaar; dit is gemeente zijn, samen in dienst van God, samen tot Zijn eer.

Langzaam loopt de zaal vol.
Bekenden en onbekenden vinden hun plaatsje in de zaal.
Ons hart is vol verwachting van wat God gaat brengen deze avond.
O ja, natuurlijk, we hebben zelf het programma samen gesteld, daarin keuzes gemaakt, maar ook daarin geloven wij in de leiding van God en dat Hij het is die alles aaneenrijgt en het tot één geheel maakt, niet wij.
In mijn voorbereiding naar deze avond was ik naar God toegegaan en had Hem gevraagd om Zijn leiding, om woorden om te spreken bij het presenteren, en God hoorde.
Ons thema is ieder jaar: ‘Ons geschenk aan Hem’ en afgelopen zondag ontving ik in mijn mailbox mijn wekelijkse mail van Sestra vrouw.
Hun thema voor deze week was: ‘
Er is er Eén jarig’ en hoe verder ik kwam in het lezen van de korte overdenking, hoe meer mijn hart zich beroerde.
Gods antwoord op mijn gebed aan Hem.
Het sloot prachtig aan bij ons thema.
God had mij een prachtig gedeelte gegeven om te kunnen gebruiken bij het welkomswoord.
Dan is het tijd om te beginnen en de zaal met ruim honderd vrouwen wordt langzaam stil.

Als ik het podium betreed en de zaal overzie, dan komt er een diepe blijdschap in mijn hart.
Met zoveel vrouwen mogen wij vanavond het Kerstfeest vieren.
Ik heet ze welkom en neem ze even mee naar het uitzoeken van een geschenk.
De schrijfster van de overdenking op Sestra vrouw, neemt ons mee naar het kopen van een geschenk voor haar vriendin die binnenkort jarig is.
Ze kan zich laten leiden door wat ze zelf leuk vind, maar ook kan ze zich verplaatsen in de ander en zich afvragen waar zij haar vriendin een plezier mee zou doen.
Ze weet dat haar vriendin het laatste het meest zou waarderen.
Dan wordt ze bepaald bij het feit dat er binnenkort nog Iemand jarig is.
Haar allerbeste Vriend en ja, wat moet ze Hem geven.
Wat geef je aan Iemand die alles al heeft.
Ze beseft dat ze zich ook hierin kan laten leiden door dezelfde mogelijkheden als met haar vriendin.
Of ze kijkt naar wat ze zelf graag zou willen krijgen of ze kijkt naar Zijn verlanglijstje.
Ze weet wel wat Hij het meest zou waarderen.
Het probleem zit hem echter in de prijs.
Nee, de prijs is niet te hoog, de vraag is of zij bereid is om de prijs te betalen.
Zijn verlanglijstje?
Mijn kind, geef Mij:
Je hart, je vertrouwen.
Je lichaam als een levend, heilig en Gode welgevallig offer.
Een dankoffer.
Alles wat je winst was.
Je zorgen.
Je …
Met het doornemen van het verlanglijstje gaan haar gedachten naar de rijke, wijze mannen die Hem aan het begin van Zijn leven cadeautjes brachten.
Zij hadden het begrepen, want voor zij hun geschenken gaven, knielden zij eerst neer en brachten Hem de eer die Hem toekomt.
En dat is wat wij mogen doen, onszelf geven aan Hem; Hem de eer geven die Hem toekomt.
Ons geschenk aan Hem.
En daarvoor hoeven we niet rijk te zijn of bijzondere gaven te hebben, we mogen komen zoals we zijn.

Samen zoeken we eerst Zijn aangezicht, leggen alles in Zijn  handen, vragen om Zijn zegen, want we beseffen dat we in alles afhankelijk zijn van Hem.
We gaan staan en samen zingen we het lied ‘Licht in de nacht’.
Als het lied voorbij is, komt onze voorganger de kerstboodschap uit
Lucas 2:1-20 voorlezen en de proclamatie (Jesaja 5:9) uitspreken:
‘Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman,
Goddelijke held,
Eeuwige vader,
Vredevorst.
Met de liederen ‘Silent night, Holy night’ en ‘O come let us adore Him’
 beamen we de boodschap uit Gods woord.

Even later huppelen er een paar jonge dametjes het podium op en laten ons genieten van hun dans.
‘My redeemer lives’ schalt het uit de luidsprekers.
Wat is het geweldig dat, zo jong als ze zijn, al op deze muziek Hem de eer bewijzen.
We zijn vrouwen, een aantal onder ons ook moeders, maar wie zou niet ontroerd raken bij het zien van wat deze jonge dametjes laten zien.
Als ze na afloop zich snel uit de voeten maken, wordt hun plaats ingenomen door twee jonge dames.
De één neemt plaats achter de piano, de ander stapt het podium op met haar gitaar.
Dan weerklinken de prachtige tonen van het lied ‘O come, o come Emmanuel’ en de solozang wordt door hen beiden afgesloten met een gezamenlijk gezongen refrein: Rejoice!
Rejoice! Emmanuel, shall come to thee o Israël.
Ja, de Messias zal komen naar Israël.

Onze spreekster van die avond, Ruth Penning nam ons mee naar Israël.
Via de profetie in
Micha 5:1-4 naar de komst van de Here Jezus zoals beschreven in Mattheüs 2:1-12.
Het thema van haar overdenking was ‘Verrassing of Verwachting’.

Ruth begon haar overdenking met de confronterende vraag: Wat als Jezus vanavond zou komen, of morgen, of volgende week?
Wordt Zijn komst een verrassing of maakt Zijn komst een einde aan het lange verwachten?

Voor Herodes was de komst van de Messias een echte verrassing.
Eigenlijk schrok hij er behoorlijk van toen hij hoorde van de geboorte van de Messias, de Koning der Joden.
Nu was hij de koning van de Joden, maar wat als die ander hem van zijn plaats zou stoten; moest hij als koning nu buigen voor die andere Koning?
Hij schrok ook omdat hij niet verwachtte dat de beloften van deze profetie in vervulling zou kunnen gaan.
Hij schrok omdat die andere Koning zijn plannen zouden gaan doorkruisen.

En zo kan Jezus komst een verrassing voor ons zijn, als we Hem niet verwachten.
Toch is dat niet het verlangen van de Here Jezus, dat Zijn komst een verrassing is.
Hij wil ons dag aan dag verrassen met Zijn liefde, maar Hij verlangt ernaar dat Zijn komst iets is waar wij naar uitzien.
Herodes was er niet klaar voor, en wij?
Wij kunnen van Herodes leren door niet onszelf de belangrijkste plaats in ons leven te geven, maar de Here Jezus de troon te geven.
We kunnen ons van te voren verdiepen in de profetieën over Zijn komst zoals ze in de Bijbel beschreven staan.
We kunnen plannen maken die standhouden onder Zijn leiding.

De wijze mannen uit het oosten waren blij met de komst van Jezus.
Zij kwamen in beweging.
Zij kwamen om Hem de eer te bewijzen en zijn daarin een voorbeeld voor ons.

Jezus, alles geef ik u,
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.
al mijn hoop,
mijn plannen en mijn tijd,
leg ik in uw hand,
vertrouw ze aan U toe.

Met deze woorden uit Opwekking 528 sluit zij haar overdenking af en wij zingen het lied met de woorden van haar overdenking nog in onze gedachten.

De collecte die er ook altijd bij hoort, was deze keer voor Ruchama.
Er was iemand van de stichting gekomen voor een korte presentatie van wat Ruchama nu eigenlijk is en doet en hoe ze voor veel onderdelen afhankelijk zijn van giften.
Het is fijn om zo mee te kunnen werken aan hulp voor vrouwen, met of zonder kinderen, die even niet meer verder kunnen, stukgelopen zijn op de één of andere manier.
We mochten een mooi bedrag ophalen en geven aan dit mooie werk.
Aansluitend was de pauze en waren er allerlei lekkere hapjes en drankjes, daarna vervolgden we ons programma.
Na het prachtig lied ‘Sing Halleluja’ gezongen door onze Alphazanggroep, was het tijd voor onze lachspieren.
De sketch werd zo geweldig neergezet en uitgebeeld, dat de lachspieren behoorlijk aan de beurt kwamen.
Wat heerlijk dat God ons ook lachspieren heeft gegeven en ... humor.
Het lijkt vervolgens wel of mede hier door het  lied ‘Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt’ met nog meer vreugde en blijdschap wordt gezongen.
Dan worden we toch nog weer serieus, als het verhaal van de Verloren Zoon wordt uitgebeeld in mime op het nummer van Casting Crowns – Prodigal.
Samen zingen we nog een lied, waarna het gedicht ‘Wat betekent kerst?’ van één van onze gemeenteleden wordt voorgedragen.
Het één na laatste lied wordt gezongen en dan is het bijna weer voorbij.
Ik mag een dankgebed uitspreken en tot afsluiting zingen we nog met elkaar staande  “Ere zij God”.

Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.
 
 
©Rita.
Lees meer...   (4 reacties)


Een paar weekjes terug was ik in mijn voorbereiding naar Advent/Kerst hier en daar op You Tube aan het luisteren naar “Kerstliederen” en ik stuitte op dit nummer van New Song, The Christmas Shoes.
Ik luisterde, nog een keer, en nog een keer.
Steeds meer dingen raakten mij uit de tekst, maar twee dingen sprongen er voor mij uit.
Het refrein en de bridge.
(aan het eind)

Het jongetje wil een paar schoenen kopen voor zijn moeder en de schoenen in zijn handen zijn precies haar maat.
Hij vraagt de verkoper om op te schieten want zijn vader had gezegd dat ze niet zoveel tijd meer hebben, want zijn moeder is ziek en hij weet, dat deze schoenen haar zullen laten glimlachen.
En.. hij wil gewoon dat zijn moeder er mooi uitziet als ze vanavond Jezus zou ontmoeten.

Iedere keer als ik dit hoor, nu ook zo neerschrijf en lees, dan krijg ik een brok in mijn keel.
De liefde die doorklinkt in deze woorden, in deze daad.
Het belangrijk vinden dat zijn mama er mooi uit ziet voor de Here Jezus als zij Hem ontmoet.
Zijn laatste centjes die hij daar voor over had.
Maar ook de liefde van de vader die zijn zoontje de mogelijkheid geeft om dit te doen, terwijl hij weet dat zijn vrouw nimmer op die schoenen zal lopen.
Op het oog misschien een zinloos cadeau, maar er is geen kostbaarder en waardevoller geschenk denkbaar wat dit mannetje zijn moeder had kunnen geven.
Alles wat hij had, had hij over om zijn moeder nog één keer te kunnen zien glimlachen.
Alles wat hij had, had hij over om er voor te zorgen dat zijn moeder er mooi uitzag als zij de Here Jezus zou ontmoeten.
Van dit kind krijgt de Here Jezus de plaats die Hem toekomt.
Door dit kind worden lessen van liefde, onbaatzuchtigheid, van wat belangrijk is, zichtbaar.
Door dit kind heen zien we een stukje van de hemel, van Gods liefde, door een mensenkind heen, de boodschap van waar het eigenlijk met kerst om draait.
Jezus, Gods liefde, de oproep om in Zijn voetsporen te treden.
De herinnering aan het feit dat, zoals het jongetje alles over had voor zijn moeder om haar gelukkig te zien, te maken, Jezus alles over had om ons gelukkig te maken.
De boodschap van Kerst is de boodschap van een Koning die alles opgaf, Zijn koninkrijk, Zijn leven, om ons, om jou en mij gelukkig te maken, te redden en eeuwig leven te geven.
Hij heeft er alles voor over gehad om ons gelukkig te maken, gelukkig te zien.


The Christmas ShoesKlik voor de muziek op de afbeelding
 

It was almost Christmas time,
there I stood in another line
Tryin' to buy that last gift or two,
 not really in the Christmas mood
Standing right in front of me was
a little boy waiting anxiously
Pacing 'round like little boys do
And in his hands he held a pair of shoes
 
His clothes were worn and old,
he was dirty from head to toe
And when it came his time to pay
I couldn't believe what I heard him say
 
Chorus:
Sir, I want to buy these shoes for my Mama, please
It's Christmas Eve and these shoes are just her size
Could you hurry, sir, Daddy says there's not much time
You see she's been sick for quite a while
And I know these shoes would make her smile
And I want her to look beautiful if Mama meets Jesus tonight
 
He counted pennies for what seemed like years
Then the cashier said, "Son, there's not enough here"
He searched his pockets frantically
Then he turned and he looked at me
He said Mama made Christmas good at our house
Though most years she just did without
Tell me Sir, what am I going to do,
Somehow I've got to buy her these Christmas shoes
 
So I laid the money down,
I just had to help him out
I'll never forget the look on his face when he said
Mama's gonna look so great

Chorus:
Sir, I want to buy these shoes for my Mama, please
It's Christmas Eve and these shoes are just her size
Could you hurry, sir, Daddy says there's not much time
You see she's been sick for quite a while
And I know these shoes would make her smile
And I want her to look beautiful if Mama meets Jesus tonight
 
Bridge:
I knew I'd caught a glimpse of heaven's love
As he thanked me and ran out
I knew that God had sent that little boy
To remind me just what Christmas is all about
 
Chorus:
Sir, I want to buy these shoes for my Mama, please
It's Christmas Eve and these shoes are just her size
Could you hurry, sir, Daddy says there's not much time
You see she's been sick for quite a while
And I know these shoes would make her smile
And I want her to look beautiful if Mama meets Jesus tonight
 

Kerstfeest,
weten wij nog waar het om draait?
Weten wij nog wel waar het om gaat?
Of is de boodschap ondergesneeuwd,
verstopt onder cadeaus en wildgebraad?

Kerstfeest,
waar gaan onze gedachten naar uit?
Waar zijn onze ogen op gericht?
Of is de boodschap slechts nog een verhaal
en kerkgang een jaarlijkse ritueel, een plicht?

Kerstfeest,
wat is het dat we zien?
Wat leeft in ons deze dagen?
Of gooi je deze vraag opzij
en is het belangrijker wat je dan zult dragen?

Kerstfeest,
is het nog meer
dan lief en goed zijn
voor elkaar?
Is het nog meer
dan een goed
en vriendelijk gebaar?
Is het nog meer
dan een lief klein baby’tje
gewikkeld in doeken?
Is het nog meer
dan slechts een leuk verhaaltje
uit oude boeken?

Kerstfeest,
vier jij het met of zonder Jezus,
de Man om wie het allemaal gaat?
Vier jij het met of zonder je blik op Golgotha?
Zie jij hoe het kruis achter de kribbe staat?

Kerstfeest,
er is niet meer zoveel tijd en ruimte
om Zijn licht en liefde te ontdekken.
niet zoveel tijd en ruimte meer
om je naar Hem uit te strekken.
Als jij Hem deze kerst zou ontmoeten,
ben je dan gekleed
met het kleed van rechtvaardigheid,
zodat je samen met Hem
voor eeuwig mag leven
in Zijn heerlijkheid?


©Rita.
  

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
  dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
  opdat een ieder, die in Hem gelooft,
  niet verloren gaat,
  maar eeuwig leven heeft."
Lees meer...   (3 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl