Na een drukke week, het is immers vakantie, geniet ik van de stilte van deze ochtend.
Het huis is in diepe rust.
Slechts één kind is er nu thuis en die ligt nog op één oor.
Manlief is aan het werk en ik drink de stilte en diepe rust in.
Met die rust en stilte is er gelijk ook het verlangen om te schrijven en ik pak mijn Psalmenreflectiedagboek er weer eens bij.
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik daarin gekeken heb en mijn gedachten heb laten gaan over de teksten uit de Psalmen die daarin staan.
 
Mijn hand stopt bij 'Verlangen naar God.'
 
'Beter één dag in Uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten ...
Ik roep tot U, Heer: 'U bent mijn schuilplaats.'
Wijs mij Uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid,
vervul mijn hart met diep ontzag voor Uw Naam.
U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, Uw Naam voor eeuwig prijzen.
Ik strek mijn handen naar U uit ...'
 
 
 
Heer, dicht bij U zijn,
iedere dag van mijn leven,
is mijn diepst verlangen.
Dagelijks te wandelen,
met diep ontzag voor U
en een hart vol lofgezangen.
 
Wijs mij Uw weg, o Heer,
opdat ik het pad
van uw waarheid zal gaan.
U wil ik eren en dienen
al de dagen van mijn leven;
U is mijn hart toegedaan.
 
Mijn handen strek ik uit naar U,
omdat ik van U alles,
ja, alles verwacht.
U bent mijn schuilplaats,
mijn al in al,
mijn Bron van Liefde,
Hoop en Kracht.
 
 
- Amen -
 
 
Als ik deze woorden aan het papier heb toevertrouwd, komt de vraag in mij op of ik werkelijk wel zo naar God verlang?
Soms is het schrijven ook een worstelen met woorden om iets op papier te krijgen, niet altijd is het makkelijk om wat je voelt, wat er in je leeft in woorden om te zetten en soms is er ook niet echt een gevoel bij, het gevoel dat 'erbij zou horen.'
 
Verlang ik werkelijk zo naar God?
Wil ik echt Zijn wegen wel gaan, Zijn pad van waarheid bewandelen?
Is Hij echt mijn al in al, is mijn hart Hem echt toegedaan?
Voel, ervaar ik die diepe hunkering?
 
Terwijl ik deze woorden schreef, was er geen diepe hunkering, geen diep verlangen, maar eerder een worstelen met de woorden uit de Bijbelteksten om alles op papier te zetten.
Maar als ik vervolgens mijn gedachten over deze dingen laat gaan en mezelf de vragen stel, komt er een diep gevoel van innerlijke rust en vrede in mijn hart.
Niet altijd is er een uitbundige uiting van verlangen naar God, soms is er gewoon dat stille zeker weten dat je niets anders wil dan Hem volgen, dienen en eren.
Ik besef weer eens opnieuw dat gevoelens bedriegelijk zijn, dat ik niet afhankelijk ban van wat ik voel om deze dingen te kunnen schrijven, maar dat ik het kan en mag omdat het diep in mijn hart verankerd is.
 
Ja, Hij is mijn al in al, mijn alles.
Naar Hem verlangt mijn hart.
 
 
Naar: Ps. 84:11; Ps. 142:6; Ps. 86:11,12; Ps. 143:6
 
 
 
Lees meer...
 
 
Mijn God, maak mijn hart zuiver
en mijn geest standvastig.
 
Psalm 51:12
 
    
 
Als ik bid:
Maak mijn hart zuiver, o God,
dan bid ik eigenlijk;
Heer, laat mij zien
wat er niet goed is
in mijn leven.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
om Zijn wil te doen
en mijzelf volledig
aan Hem over te geven.
 
Als ik bid:
Maak mijn geest standvastig, o God,
dan bid ik eigenlijk:
Heer, ik wil niet langer zijn
als de golven der zee
die gaan op en neer.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
om te worstelen
en te strijden,
ook al doet het soms
behoorlijk zeer.
 
Als ik bid:
Maak mijn hart zuiver
en mijn geest standvastig, o God,
dan bid ik eigenlijk:
Heer, ik wil leven tot Uw eer
en Uw Naam verhogen.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
Zijn wil te doen
en Zijn wegen te gaan,
onverschrokken,
doch zeer bewogen.
 
 
Lees meer...
 
 
 
Met mijn stem riep ik tot de HEERE,
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg.
 
Als ik roep, verhoor mij,
o God van mijn gerechtigheid!
In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.
 
HEERE, neem mijn woorden ter ore,
let op mijn zuchten.
Sla acht op mijn stem als ik roep,
mijn Koning en mijn God,
want tot U bid ik.
's Morgens hoort U mijn stem, HEERE;
's morgens leg ik mijn gebed voor U neer
en zie ik naar U uit.
 
Verlaat mij niet, HEERE;
mijn God, blijf niet ver van mij.
Kom mij spoedig te hulp,
Heere, mijn heil!
 
Ik zei: HEERE, wees mij genadig;
genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
 
Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
 
Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
 
Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
 
Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
 
Heere, open mijn lippen;
dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
 

Ps. 3:5; Ps. 4:2; 5:2-4; Ps. 38:22,23; Ps. 41:5; Ps. 51:3,4, 7,9,12-14,17
 
Lees meer...
 
 
 
HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
 
Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
 
HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
 
Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
ik zal al Uw wonderen vertellen.
In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!
 
Want wie is God, behalve de HEERE?
Wie is een rots dan alleen onze God?
Het is God Die mij met kracht omgordt;
Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.
 
Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
De HEERE is mijn kracht en mijn schild;
op Hem heeft mijn hart vertrouwd
en ik ben geholpen.
Daarom springt mijn hart op van vreugde
en zal ik Hem met mijn lied loven.
 
Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid.
 
Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.
Laten wij Zijn aangezicht tegemoetgaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.
 
Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle goden.
 
Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is de HEERE, onze God.
 
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.
 
Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
 
Mijn God en Koning, ik zal U roemen
en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
Iedere dag zal ik U loven
en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.
 
Halleluja!
 
Mijn ziel, loof de HEERE.
Ik zal de HEERE loven in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
 
Halleluja!
Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.
Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
 
Halleluja!
 
 
Ps. 8:2,4-6,10; Ps. 9:2,3; Ps. 18:32,33; Ps. 28:6,7; Ps. 68:20; Ps. 95:1-3; Ps. 97:9;
Ps. 99:9; Ps. 103:1,2; Ps. 106:1; Ps. 145:1,2; Ps. 146:1,2; Ps. 150
 
Lees meer...
 
 

Eer aan de Heer!
Prijs de Heer, mijn ziel,
ja, de Heer wil ik prijzen, mijn leven lang,
voor mijn God wil ik zingen, zolang ik besta.

Vertrouw niet op machthebbers,
het zijn maar mensen,
zij kunnen je niet redden.
Als de mens zijn laatste adem uitblaast,
dan wordt hij weer stof,
dan vergaat hij
en met hem al zijn plannen.

Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jacob,
alles verwacht van de Heer, zijn  God,
van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en alles wat erin leeft,
van Hem die trouw blijft, altijd.

Want de Heer is het
Die recht verschaft aan wie onderdrukt worden,
die te eten geeft aan wie honger lijden,
die de gevangenen bevrijdt,
de blinden ziende maakt,
opricht wie gebogen gaan.
Wie Zijn wil doen (de rechtvaardigen), heeft Hij lief.
De Heer is het Die vreemdelingen beschermt,
wezen en weduwen tot steun is.
Maar wie van Hem niet willen weten,
laat Hij dwalen.

De Heer, uw God, is Koning, o Sion,
voor altijd, van geslacht op geslacht.

Eer aan de Heer!
 
 

Halleluja!
Carman (gospelzanger) heb ik in een lied eens horen zeggen dat het woord ‘Halleluja’ het grootste, hoogste, het meest omvattende woord van aanbidding (The greatest, higest word of Praise) is.
Sinds die tijd kijk in met heel andere ogen naar het woord ‘Halleluja’ en heeft het een diepere betekenis voor mij gekregen.
Sinds die tijd heb ik ook moeite gekregen met het feit dat mensen ook zo makkelijk te pas en te onpas ‘Halleluja’ roepen.

Vandaag word ik opnieuw gegrepen door deze Psalm en wil ik Hem loven en prijzen met de woorden van deze Psalm en daarbij de woorden ook diep tot me laat doordringen.
 
 
 
 

Halleluja!
Alle eer aan U, o mijn Heer!
Ik prijs U met heel mijn ziel.
Ja, ik wil U loven en prijzen, mijn gehele leven,
voor U wil ik zingen, zolang als ik leef.

Ik wil niet vertrouwen op hen die de macht hebben,
het zijn immers maar mensen,
zij kunnen mij niet redden.
Als wij mensen sterven, onze laatste adem uitblazen,
dan keert ons lichaam weer terug tot het stof
waarvan het gemaakt is
en daarmee verdwijnen ook alle plannen die we ooit hadden gemaakt.

Op dit moment laat ik tot me doordringen
(wil ik tot me door laten dringen)
hoe gelukkig ik mij mag prijzen,
omdat U, de God van Jacob, mijn steun bent;
hoe gelukkig ik eigenlijk ben,
omdat ik alles van U kan en mag verwachten.
Want U hebt de hemel en de aarde gemaakt,
de zee en alles wat daarin leeft
en U bent trouw tot in alle eeuwigheid.

Ik wil U daarvoor danken, o Heer, mijn God,
Uw naam loven en prijzen.
Halleluja!
Dank U wel, voor Uw liefde en trouw.
Dank U wel, dat U er altijd voor mij bent
en er altijd voor mij zal zijn.

U, Heer, bent het die recht zal doen aan een ieder die onderdrukt wordt,
die te eten zal geven aan hen wie honger lijden,
die het licht weer terug geeft in de ogen van hen die blind zijn,
die weer opricht, weer grond onder de voeten geeft, aan hen die gebogen door het leven gaan.

Ja, U houdt van hen die rechtvaardig zijn.
U houdt van hen, U houdt van mij, omdat Uw Zoon, door Zijn offer aan het kruis, ons tot rechtvaardigen heeft gemaakt.
Ik ben rechtvaardig door Zijn volbrachte werk en daarom mag ik weten dat U zoveel van mij houdt.

U bent het ook, Heer, die vreemdelingen beschermt en bewaard.
U bent de steun en toeverlaat van hen die geen ouders meer hebben, of geen man, of geen vrouw en U houdt hen staande.
Wie echter van U niet willen weten, laat U dwalen;
hun wegen maakt U krom.

Heer, door heel Uw woord heen hebt U laten zien dat U doet wat U belooft.
Uw volk werd (en wordt) onderdrukt, maar U deed hen recht (en zal dat opnieuw doen).
U gaf te eten; het manna, de raven, Elia, de 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend.
U liet blinden weer zien en richtte op die gebogen waren; Bartimeüs, de blindgeborene; de Samaritaanse vrouw, de bloedvloeiende vrouw.
En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen, Heer, van wonderen en tekenen die U hebt gedaan en waarmee U Uw trouw en liefde, Uw bewogenheid voor ons toonde.
Uw Trouw, liefde en bewogenheid, aan ons mensen, bewees.

O Heer, wat kan ik anders doen dan Uw Naam loven en prijzen.
Want U, o Heer, mijn God, U bent Koning;
U zult regeren voor altijd en eeuwig,
van geslacht op geslacht,
van generatie op generatie.

U wil ik loven en prijzen met alles wat in mij is.
Halleluja!
Alle eer aan u, o mijn Heer, mijn God.

- Amen -
 

 
 
 
                     Klik voor de muziek op de afbeelding
 
Lees meer...   (5 reacties)
 
 
 
Ook deze morgen werd ik opnieuw bepaald bij de grootheid van van onze God en Vader.
Eigenlijk zou ik willen dat dit altijd zo was, dat ik dit altijd en ieder moment zo zou beseffen en ervaren.
Soms echter moet ik er bewust bij stil gaan staan, er bewust voor kiezen en me dit voor ogen houden.
Maar niet deze week, niet deze ochtend.
Mijn hart is diep onder de indruk van wie God is, wat Hij doet, gedaan heeft en nog zal doen.
Op de één of ander manier is het deze week zo duidelijk, zo helder en zie ik het als het ware gewoon voor me als de Bijbel spreekt over Zijn grootheid, macht en majesteit.
Zo ook vanmorgen weer in Psalm 93.
 
De Heer is koning.
Hij is bekleed met het hoogste gezag,
met macht en majesteit.
De aarde staat nu onwankelbaar vast.
 
Heer, vast staat van oudsher Uw troon,
U bent er vanaf het eerste begin.
 
De oceaan gaat tekeer,
onstuimig gaat hij tekeer;
onstuimig bruist de branding.
 
Maar machtiger dan de bulderende zee,
machtiger dan de aanstormende golven,
bent U, Heer, hoog in de hemel.
 
Uw uitspraken blijven gelden;
Uw huis is een heilige tempel
voor nu en altijd.
 
Ik houd van de zee.
Ik houd van de branding; het geluid van de golven.
Als ik mijn ogen sluit en terug denk aan de vakanties aan de Franse kust, dan is het net alsof ik het geluid van de branding, van de golven weer hoor en het is alsof opnieuw alles van me afglijdt en meegenomen wordt door de golven.
 
Aan de andere kant heb ik ook een ernstig ontzag voor het water, haar golven, haar stromingen.
Ieder jaar opnieuw verdrinken er vele mensen, volwassenen en kinderen.
Overstromingen ruïneren hele gebieden.
Complete huizen worden meegenomen door het water, bomen ontworteld, auto's en boten opgetild alsof het niets is.
De vernietigende en niets ontziende kracht van het water is onvoorstelbaar groot en intens.
 
De Bijbel zegt echter: 'Maar machtiger dan de bulderende zee, machtiger dan de aanstormende golven, bent U, Heer.'
Onze God staat boven dit alles; Hij is machtiger dan al het natuurgeweld bij elkaar!
Hij hoeft maar te spreken en de storm gaat liggen.
 
Hoor de de discipelen roepen naar de Here Jezus: "Heer, kan het U dan niet schelen dat wij vergaan?"
Jezus, die rustig lag te slapen, staat op en spreekt de wind toe: "Zwijg, wees stil!"
En de wind gaat liggen.
Wind en water gehoorzamen Hem.
"Waarom zijn jullie zo bang?" vroeg Hij hun.
"Hebben jullie nog steeds geen geloof?"
 
Soms, als de wind hoor gieren om mijn huis en de striemende regen tegen de ruiten slaat, dan roert een stukje angst zich diep in mij.
En dan heb ik nog nooit echt noodweer meegemaakt zoals een tornado, of een tsunami, of ...; slechts de gewone Nederlandse stormen.
 
Hmmm, ik geloof dat ik deze tekst maar eens uit mijn hoofd moet gaan leren.
 
 
Maar machtiger dan de bulderende zee,
machtiger dan de aanstormende golven,
bent U, Heer, hoog in de hemel.
 
- Amen -
 
 
Lees meer...
 
 
 
Vanmorgen was ik in mijn Bijbel aan het bladeren en mijn oog viel op de eerste paar verzen van Psalm 89.
 
 Heer,
 Uw liefde wil ik bezingen,
 Uw trouw openlijk verkondigen,
 steeds weer,
 aan elk nieuw geslacht.
 
 Dit wil ik U toezingen:
 'Uw liefde is standvastig,
 Uw trouw is onwankelbaar als de hemel.
 
Uw liefde is standvastig; Uw trouw onwankelbaar als de hemel!
Wat een geweldige woorden, wat een geweldig begin van deze nieuwe dag.
Ik las verder en mijn hart verheugde zich in de woorden die er stonden (staan).
 
Eigenlijk is het wel bijzonder dat een Psalm zo begint, want meestal eindigt een psalm met lofprijs, aanbidding of dankzegging.
Maar deze Psalm begint er mee.
En het zijn dan ook deze beginwoorden die mij tot een bemoediging zijn voor deze dag.
Het zet de toon voor vandaag.
Ik begin mijn dag met het zien op wie Hij is, op Zijn liefde, op Zijn trouw.
Een mooier begin is er niet.
Vaak zijn het de dagelijkse beslommeringen die je gelijk al in beslag nemen, de zorg voor je gezin, kinderen die naar school moeten, enz.
Maar vandaag even niet.
Vandaag word ik bepaald bij de grootheid van God mijn Vader.
Zijn kracht, Zijn macht, Zijn ontzagwekkendheid.
 
Ik moet denken aan het laatste coupletje van een gedichtje dat ik geschreven heb bij het schilderij 'Vader en zoon' van Caroline v.d. Vate.
 
 'Worden als een kind.
  Vertrouwend opzien.
  Mijn Vader kan alles.
  Het is goed 
  wat Vader doet.'
 
Als ik de het eerste gedeelte van Psalm 89 gelezen heb, ervaar ik het als in bovenstaand gedichtje is beschreven.
Als ik lees wat er staat, dan wil ik aan iedereen vertellen: 'Mijn Vader kan alles!'
Vandaag zie ik vertrouwend op als een kind naar haar Vader; ja, mijn Vader kan alles, het is goed wat Vader doet.
 
En opnieuw wordt ook deze dag bevestigd wat ik allang weet; het belang van Gods woord lezen, het overdenken en uitspreken.
 
Zien op wie God is, op Zijn almacht, Zijn majesteit, Zijn kracht en macht verleg je blikveld van de zorgen en problemen, moeiten en verdriet, naar Degene Die over alles regeert en Die alles vast in handen heeft.
Dan kunnen we de dag aan.
Want Hij die in ons is, is machtiger dan hij die de wereld bezield!
 
 
Mijn Vader kan alles!
 
 
 
 
Heer,
Uw liefde wil ik bezingen,
Uw trouw openlijk verkondigen,
steeds weer,
aan elk nieuw geslacht.
 
Dit wil ik U toezingen:
'Uw liefde is standvastig,
 Uw trouw is onwankelbaar als de hemel.'
 
De hemel getuigd van Uw wonderen, Heer,
de engelen roemen Uw trouw.
 
Want wie is daar boven de wolken als U,
wie van de goden is aan U gelijk?
 
U bent gevreesd in de raad der engelen,
U wekt ontzag bij allen die U omringen.
 
Heer, almachtige God,
wie is sterk als U?
Trouw straalt er van U uit.
 
U heerst over de onstuimige zee,
de hoogste golven brengt U tot bedaren.
 
U verbrijzelde het zeemonster Rahab,
U balde Uw vuist en joeg Uw vijanden uiteen.
 
Van U is de hemel, van U is de aarde,
de wereld met al haar bewoners,
U zette haar onwrikbaar vast,
U bepaalde het noorden en het zuiden.
De Tabor en de Hermon,
die geweldige bergen,
zij getuigen van Uw kracht.
 
Uw macht reikt ver,
U hoeft Uw hand, Uw arm maar op te heffen.
 
Recht en gerechtigheid schragen Uw troon,
liefde en trouw vergezellen U.
 
 
Gelukkig de mensen
die weten wat het is
U toe te juichen,
te leven in Uw geborgenheid.
 
Om U kunnen zij juichen, heel de dag,
Uw weldaden maken hen sterk.
 
U bent hun trots, hun kracht.
Wij danken ons aanzien aan Uw goedheid.
 
 
Dank aan de Heer.
Amen, amen.
 
 
Psalm 89:2,3,6-18,53
(GNB)
 
Lees meer...
 
 
Breng eer aan de Heer,
in het besef wie Hij is.
Breng eer aan de Heer,
Hij is het waard,
zeker en gewis.
 
 
Laat heel de hemel eer brengen aan de Heer,
allen daar in de hoge! 

Ja, Hem, de Heer, moeten zij eren,
want op Zijn bevel zijn ze ontstaan.

Laat ook de aarde Hem eren!

Eer Hem, koningen en volken,
vorsten en machtigen der aarde,
mannen en vrouwen,
jong en oud.

Ja, Hem, de Heer, moeten zij eren,
Hij is groter dan al wat bestaat, Hij alleen,
Zijn luister gaat hemel en aarde te boven.

Ook Israël moet Hem eer bewijzen,
het volk dat Zijn gunst geniet,
dat Hem nabij is,
want Hij heeft het aanzien gegeven.

Eer aan de Heer!

De Heer bouwt Jeruzalem weer op,
Israëls ballingen brengt Hij terug.

Hij geneest wie gebroken zijn,
Hij heelt al hun wonden.

Hij waakt over de hulpeloze mens.

Hij is de Vader van wezen,
de verdediger van weduwen,
eenzamen geeft Hij een thuis,
gevangenen schenkt Hij vrijheid.
 
Hij is goedgunstig,
vol medelijden,
geduldig en liefdevol.

Hij is groots en ontzagwekkend,
Hij is heilig

Hij is bekleed met het hoogste gezag,
met macht en majesteit.

Onze Heer is groot, oppermachtig,
Zijn wijsheid heeft geen grenzen.

Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jakob,
alles verwacht van de Heer, zijn God,
van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft,
de zee en alles wat erin leeft,
van Hem die trouw blijft, altijd.

Volken, juich God toe,
juich en klap in de handen.

Zing voor God, zing Hem toe,
zing voor onze Koning, zin Hem toe.

God is Koning over heel de aarde,
huldig Hem met liederen.

Dank aan de Heer,
de God van Israël,
nu en voor altijd.

Amen, amen!
 
Ps. 148:1,5,7a,11-14; Ps. 147:2,3,; Ps.  116:6a; Ps. 68:6b,7a; Ps. 103:8; Ps. 99:3b;
Ps. 93:1b; Ps. 147:5; Ps. 146:5,6; Ps. 47:2,7,8; Ps. 41:14
Lees meer...   (2 reacties)
 
Schuilen bij God
 
 
Soms wil je iemand bemoedigen met een tekst, soms heb jezelf gewoon een bemoedigend woord van God nodig.
Een woord waardoor je weer even beseft, ja, God is erbij, Hij beschermt mij, bij Hem ben ik veilig.
Op deze 'pagina' heb ik getracht alle teksten uit de Psalmen op te schrijven die gaan over bescherming, over veilig zijn bij Hem, kunnen schuilen bij Hem.


 


 
Beschermd en veilig
 
 
Gelukkig wie bij de Heer bescherming zoeken!
Ps. 2:12c
 
 
Wanneer ik de Heer om hulp roep,
antwoordt Hij mij vanaf Zijn heilige berg.
Ik ben gaan slapen
en ik ben weer ontwaakt;
de Heer heeft mij onder Zijn hoede.
Ps. 3:5,6
 
 
In vrede ga ik naar bed,
vredig slaap ik in;
alleen U, Heer, geeft mij rust en veiligheid.
Ps. 4:9
 
 
Verheugen zullen zich allen
die schuilen bij U,
aan hun gejuich komt geen einde,
omdat U hen beschermt.
Ps. 5:12a
 
 
Heer, U zegent wie zich richt naar u,
liefdevol beschermt U hem, als een schild.
Ps. 5:13
 
 
God beschermt mij,
Hij is mijn schild.
Ps. 7:11a
 
 
Heer, wie U zijn toegedaan,
kunnen op U rekenen;
wie bij U hun toevlucht zoeken,
laat U niet in de steek.
Ps.9:11
 
 
Bij de Heer ben ik veilig.
Hoe kunnen jullie dan zeggen:
‘Vlucht naar de bergen,
als een vogel!’
Ps. 11:1
 

Ik houd de Heer altijd voor ogen;
Hij is aan mijn zijde,
mij zal niets overkomen.
Daarom verheug ik mij
en juich ik,
ik voel me helemaal veilig.
Ps. 16:8,9
 
 
Bewaar mij als Uw liefste bezit,
verberg mij onder Uw veilige vleugels.
Ps. 17:8
 
 
De Heer is mijn rots, mijn vesting,
Hij is mijn Redder.
Mijn God, mijn rots,
bij U kan ik schuilen.
U bent mijn schild, mijn bolwerk,
mijn machtige bevrijder.
Ps. 18:3
 
 
Wat deze God doet is volmaakt,
de Heer kun je op Zijn woord vertrouwen;
een schild is Hij voor wie bij Hem schuilen.
Ps. 18:31
 
 
Uw bescherming was mijn schild,
Uw rechterhand was mijn steun,
Uw zorg gaf mij kracht.
Ps. 18: 36
 
 
Al ga ik door een diepdonker dal,
ik hoef geen gevaar te duchten,
want U, Heer, bent bij me,
Uw staf en Uw stok beschermen mij.
Ps. 23:4
 
 
De Heer is mijn licht, mijn behoud,
voor niemand ben ik bang.
Hij beschermt mijn leven,
niets hoef ik te vrezen.
Ps. 27:1
 
 
Word ik bedreigd,
Hij verbergt me in Zijn huis;
op de rots waar Hij woont,
laat Hij mij schuilen.
Ps. 27:5
 
 
De Heer geeft mij kracht,
Hij beschermt mij als een schild,
op Hem vertrouw ik.
Ps. 27:7a
 
 
Heer, bij U schuil ik,
stel mij niet teleur,
doe mij recht,
dan zal ik ontkomen.
Schenk mij aandacht,
bevrijd mij, aarzel niet.
Wees mijn toevlucht,
bied mij een veilig onderdak,
want U bent mijn rots, mijn vesting.
Ps. 31:2,3
 
 
U bent mijn toevlucht,
U bevrijd me:
ik kan wel juichen van vreugde.
Ps. 32:7
 
 
Wat een geluk is weggelegd
voor wie ontzag heeft voor U.!
Wat een grootse dingen doet U
voor wie bij U schuilt.
Iedereen is er getuige van.
Als de mensen tegen hem samenspannen,
biedt U hem een veilige schuilplaats.
U neemt hem op in Uw huis
en beschermt hem tegen lasterpraat.
Ps. 31:20,21
 
 
Het is de Heer, die waakt
over wie ontzag voor Hem hebben
en op Zijn goedheid hopen.
Ps. 33:18
 
 
Wij zien uit naar de Heer,
Hij is onze Helper,
Hij beschermt ons als een schild.
Ps. 33:20
 
 
Als je ontzag hebt voor de Heer
waakt Zijn engel over je,
staat je bij en bevrijdt je.
Je zult zien, je zult merken
hoe goed de Heer is:
Je bent gelukkig
als je bij Hem schuilt.
Ps. 34:8,9
 
 
De Here waakt over eerlijke mensen:
als zij roepen, is Hij een en al oor,
maar wie kwaad doen
vaagt Hij weg van de aarde.
Ps. 34:16,17
 
 
Hebben eerlijke mensen veel te verduren,
de Heer bevrijdt hen altijd weer;
de Heer beschermt hen,
geen enkel letsel lopen zij op
.
Ps. 34:20,21
 
 
De Heer redt wie Hem dienen;
wie bij Hem schuilen,
komen niet bedrogen uit.
Ps. 34:23
 
 
Heer, hoelang blijft u nog toekijken?
Bescherm mij tegen hun felle aanvallen,
spaar mijn leven, bevrijd mij van die leeuwen.
Ps. 35:17
 
 
Uw liefde, God, is een kostbaar goed,
onder Uw vleugels zijn wij veilig,
wij, zwakke mensen.
Ps. 36:8
 
 
Ik heb al veel meegemaakt,
maar een goed mens
door de Heer in de steek gelaten,
heb ik nog nooit gezien.
Ps. 37:25
 
 
Want de Heer heeft het recht lief;
wie Hem trouw zijn,
laat Hij niet in de steek,
Hij beschermt hen altijd.
Ps. 37:28
 
 
De Heer redt de goede mensen,
beschermt hen in elk gevaar.
De Heer helpt en bevrijdt hen,
Hij bevrijdt hen van de mensen zonder God;
Hij brengt hun redding,
want bij Hem zoeken ze bescherming.
Ps. 37:39,40
 
 
Heer, onthoud mij Uw medeleven niet.
Bescherm mij, vol liefde en trouw,
steeds weer opnieuw.
Ps. 40:12
 

Hij zal je beschermen,
je in leven houden,
je gelukkig maken.
Hij levert je niet over aan je vijand.
Ps. 41:3
 
 
U bent toch mijn beschermer,
waarom hebt U mij verstoten?
Ps. 43:2a
 
 
God is onze toevlucht,
Hij geeft ons kracht;
in de grootste nood
heeft Hij ons geholpen.
Ps. 46:2
 

Heb medelijden, God,
heb medelijden met mij,
bij U zoek ik mijn toevlucht.
Onder Uw veilige vleugels zal ik schuilen
tot het gevaar geweken is.
Ps. 57:2
 
 
God, ik reken op Uw kracht,
want U bent voor mij een burcht.
Ps. 59:10
 
 
Heer, U bent ons schild!
Ps. 59:12c
 
 
Maar ik zal zingen over Uw kracht,
juichen over Uw liefde, mijn God,
vanaf de vroege morgen.
Want U bent een burcht voor mij,
een toevlucht in nood.
Ik zal zingen voor U,
want U geeft mij kracht.
God, U bent mijn burcht,
de God die van mij houdt.
Ps. 59:17,18
 
 
U bent toch mijn toevlucht,
een sterke toren,
een bescherming tegen de vijand.
Laat mij wonen in Uw tempel,
voor altijd,
laat mij schuilen bij U,
onder Uw vleugels.
Ps. 61:4,5
 
 
Bij God alleen kom ik tot rust,
Hij is mijn behoud.
Hij is voor mij een rots,
een toevluchtsoord, een vesting:
hoe zou ik dan bezwijken.
Ps. 62:2,3
 
 
Laat ik bij God mijn rust zoeken,
op Hem mijn hoop vestigen.
Hij is voor mij een rots,
een toevluchtsoord, een vesting:
ik zal niet bezwijken.
God zal mijn eer redden,
Hij is een rots in de branding,
Hij is mijn toevlucht.
Mensen, vertrouw altijd op Hem,
stort je hart voor Hem uit:
Hij is onze toevlucht.
Ps. 62:6-9
 
 
Want u komt me te hulp,
onder Uw veilige vleugels
 zal ik weer juichen.
Ps. 63:8
 
 
God in Zijn heilige woning,
Hij is de Vader van wezen,
de verdediger van weduwen,
eenzamen geeft Hij een thuis,,
gevangenen schenkt Hij vrijheid.
Ps. 68:6,7a
 
 
Heer, bij U schuil ik,
stel mij niet teleur.
Ps. 71:1
 
 
Wees voor mij als een rots,
een veilige woning,
waar ik altijd naar toe kan gaan.
Ps. 71:3a
 
 
Vanaf mijn geboorte was U mijn steun,
vanaf de eerste dag hebt U mij beschermd.
Mijn leven was een wonder voor velen,
een teken van Uw macht,
omdat ik altijd bij U kon schuilen.
Ps. 71:6a,7
 
 
Dicht bij U te zijn,
dat is mij het liefst.
Bij U, Heer God,
zoek ik mijn toevlucht.
Vertellen zal ik
alles wat U voor mij deed.
Ps. 73:28
 
 
Toen hij enkele van hen doodde,
zochten zij hun heil weer bij Hem.
Dan wisten zij weer
dat God hun steun en toeverlaat was,
dat alleen de Allerhoogste hen kon bevrijden.
Ps. 78:34,35

 
Maar over Zijn eigen volk waakte Hij
als een herder over zijn kudde.
Hij leidde hen door de woestijn.
Onder zijn veilige hoede
hadden zij niets te vrezen;
hun vijanden werden onder het water bedolven.
Ps. 78:52,52
 

Juich God toe,
Hij is onze beschermer,
Hij is de God van Jakob.
Zing het uit van vreugde.

Ps. 81:2
 
 
Almachtige Heer,
hoe dierbaar is mij Uw huis.
Ik hunker ernaar in Uw tempel te zijn,
met hart en ziel juich ik U toe,
U, de levende God.
Zelfs een mus vindt er onderdak
en de zwaluw bouwt er haar nest;
bij Uw altaar, almachtige Heer,
bij U, mijn koning en mijn God,
brengt zij haar jongen groot.
Ps. 84:2-4
 
 
Heer, U bent onze zon,
U bent ons schild.
Ps. 84:12a
 
 
Hij zal tegen me zeggen:
U bent mijn Vader, mijn God,
mijn rots, mijn behoud.
Ps. 89:27b
 
 
Heer, U bood ons beschutting
van geslacht op geslacht.

Ps. 90:1
 
 
Wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste,
in de nabijheid van de Almachtige verblijft,

hij kan zeggen:
‘U bent mijn schuilplaats, mijn vesting.
Mijn God, ik vertrouw op U.’
Ps. 91:1,2
 
 
Hij bedekt je met Zijn vleugels,
onder Zijn hoede ben je veilig;
Zijn trouw is een schild, een pantser.

Ps. 91:4
 
 
De Heer is voor jou een schuilplaats,
bij de Allerhoogste vind je onderdak.
Ps. 91:9

 
Want Hij stuurt je Zijn engelen,
ze zullen over je waken,
waar je ook gaat.

Ze zullen je dragen op hun handen,
je zult je aan geen steen stoten.
Brullende leeuwen vertrap je,
giftige slangen vermorzel je.

De Heer Zelf zegt:
‘Omdat Hij van Mij houdt,
red Ik hem;
omdat hij Mij kent,
breng Ik hem in veiligheid.’
Ps. 91:11-14
 
 
Heer, U bent een burcht voor mij,
mijn God, U bent een rots, een schuilplaats.
Ps. 94:22
 
 
Laten wij zingen voor de Heer,
Hem uitbundig toejuichen,
Hij is voor ons een rots,
Hij is ons behoud!
Ps. 95:1
 
 
Wie de Heer liefhebben,
moeten het kwaad uit de weg gaan.
Hij beschermt Zijn gunstelingen,
redt hen uit de greep van boosaardige mensen.
Ps. 97:10
 
 
Maar God nam hen in bescherming,
onderdrukkers gaf Hij geen kans,
vijandige koningen strafte Hij af.

‘Raak hen niet aan,
Ik heb hen uitgekozen,
doe Mijn profeten geen kwaad.'
Ps. 105:14,15
 
 
God beschermde de Israëlieten met een wolk,
een vuur gaf hun licht in de nacht.
Ps. 105:39

 

Maar Israël vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper,
Hij beschermt hen als een schild.
De priesters vertrouwen op de Heer,
Hij is hun helper,
Hij beschermt hen als een schild.
Allen die ontzag hebben voor de Heer,
vertrouwen op Hem;
Hij is hun helper,
Hij beschermt hen als een schild.
Ps. 115:9-11

 

Hij waakt over de hulpeloze mens.
Ps. 116:6a

 
Beter te schuilen bij de Heer,
dan je te verlaten op mensen.
Beter te schuilen bij de Heer,
dan te vertrouwen op machthebbers.
Ps. 118:8,9
 
 
U bent voor mij een schuilplaats, een schild,
op Uw belofte is mijn hoop gesteld.
Ps. 119:114

 

De Heer voorkomt dat je struikelt,
Hij waakt over je,
nooit verslapt Zijn aandacht.
Nooit slaapt of sluimert Hij,
Hij waakt over Israël.
De Heer zal je beschermen,
Hij gaat met je mee;
de Heer geeft je schaduw:
Overdag zal de zon je niet steken,
’s nachts de maan je niet ziek maken.
De Heer houdt het kwaad op afstand,
Hij neemt je in bescherming.
Waar je ook gaat of staat,
de Heer waakt over je,
nu en altijd.

Ps. 121:3-8
 
 
U bent om me heen,
U bent voor me en achter me,
en Uw hand ligt op mijn schouder.
Ps. 139:5

 
Dank aan de Heer,
Hij is mijn beschermer.
Ps. 144:1a
 
 
Hij is mijn toeverlaat,
mijn burcht, mijn vesting.
Bij Hem kan ik schuilen,
Hij is mijn schild.
Ps. 144:2
 
 
De Heer beschermt wie van Hem houden,
maar wie van Hem niet willen weten, vernietigt Hij.
Ps. 145:20
 
 
De Heer is het
die vreemdelingen beschermt,
wezen en weduwen tot steun is.
Maar wie van Hem niet willen weten,
laat Hij dwalen.
Ps. 146:9
 
 
 
* alle teksten op deze pagina zijn uit de Groot Nieuws Bijbel
 
 
 
Lees meer...
 
Zoek je geluk bij de Heer,
Hij zal je geven wat je hart verlangt.
Leg je leven in de handen van de Heer,
Vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.
 
Psalm 37:4-6
(NBV)
 
 
 
 
In iedere andere vertaling staat: Zoek je vreugde bij de Heer, of, verlustig je in de Heer.
Maar één ding is zeker; als we ons geluk bij de Heer zoeken, zullen we vreugde vinden en zoeken we onze vreugde bij de Heer, dan vinden we geluk.
 
Als we onze vreugde zoeken bij de Heer, dan zal alles wat Hem vreugde geeft, ons tot vreugde zijn en dan zullen de wensen van ons hart overeenkomen met die van Hem.
Zo zal Hij ons kunnen geven wat ons hart verlangt.
 
Laten we Hem betrekken in elk facet van ons leven; laten we op Hem ons vertrouwen stellen, dan zullen we nooit beschaamd uitkomen.
Hij houdt van ons en Hij zorgt voor ons; al de dagen van ons leven tot aan de voleinding van de wereld.
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl